Giấy 46642

Giấy 46642

0

kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng số 2 miếng trong bộ phân phối nhựa hình tròn trống.

Số lượng