1 điểm = 10.000 đ. Nếu bạn muốn chuyển đổi số điểm sang tiền thì vui lòng nhấn nút sử dụng điểm bên dưới.
Chúng tôi sẽ xác nhận và thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi đã nhận được thông tin muốn chuyển đổi điểm sang tiền của bạn.
Chúng tôi sẽ xác nhận và chuyển tiền cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Điểm tích lũy của bạn sẽ được trừ về 0 sau khi chúng tối chuyển tiền.
Cảm ơn.

1 point = 1 USD. If you want to convert points to money then please click the use points button below.
We will confirm and notify you as soon as possible.

We have received information that we want to convert your points to money.
We will confirm and transfer the money to you as soon as possible.
Your accumulated points will be deducted to 0 after we transfer the money.
Thanks.

Please login to continue.